ขอหนังสือเดินทางข้ามจังหวัด

ขอหนังสือเดินทางข้ามจังหวัด สำหรับออกนอกพื้นที่ควบคุมขั้นสูงสุด

ขอหนังสือเดินทางข้ามจังหวัด

ขอหนังสือเดินทางข้ามจังหวัด จากกรณีที่มีการกำหนดพื้น ที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสมุทรสาคร ทางศบค. จึงได้ออกประกาศ นอกเหนือ จากการใช้แอปไทยชนะ หมอชนะแล้ว ยังให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องมีหนังสือขอเดินทางข้ามจังหวัด แสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ข่าวโควิด19ล่าสุดวันนี้ รายงานสถานการณ์จากทั่วโลก จำนวนผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด 2019 (Novel Coronavirus 2019-nCoV) หรือ COVID-19 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564 ดังนี้

“ผู้ที่ความจำเป็นต้องจะไปบอกและแจ้งขึ้นทะเบียนกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกอบต. ซึ่งเราต้องใช้มาตรการที่เข้มขึ้น จากเบาไปหาหนัก ซึ่งจะเกิดขึ้นใน 5 จังหวัดเป็นตัวอย่างแรกที่จะใช้มาตรการเข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น ผู้เดินทางจะต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็น เพื่อให้คนที่ไม่มีธุระก็ให้อยู่บ้าน แต่คนที่มีธุระก็ต้องทำตามนี้” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

 หากประชาชนในพื้นที่จังหวัดดังกล่าว หากจะออกนอกพื้นที่ จะต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ควบคู่กับเอกสารแสดงตน ดังต่อไปนี้

ขอหนังสือเดินทางข้ามจังหวัด สำหรับออกนอกพื้นที่ควบคุมขั้นสูงสุด

หนังสือรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่

สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ใน 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด และสูงสุดเข้มงวด หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ขอให้ชะลอและงดการเดินทาง จนถึง 1 กุมภาพันธ์ ร่วมกับมาตรการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ เว้นยะระห่าง ใช้แอปไทยชนะและหมอชนะ อย่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศบค. กล่าวว่า หากตัวเลขป่วยยังเพิ่มขึ้นในทางที่ชันขึ้น เราคงไม่ต้องรอถึง 1 กุมภาพันธ์ คงจะต้องดูสถานการณ์รายวัน หากไม่ดีก็ต้องเข้มงวด เข้มงวดสูงสุด และเข้มขึ้นอีกหลายเข้ม

ขั้นตอนการขอเดินทางข้ามจังหวัด

     การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด คือจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร เน้นการตรวจคัดกรองใน 5 ประเด็น คือ

 1. ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง
 2. สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน
 3. ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง
 4. ตรวจสอบเอกสารการรับรองความจำเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ
 5. บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง

  กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด เน้นการตรวจคัดกรองใน 4 ประเด็น คือ

 1. ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง
 2. สอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน
 3. ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง
 4. บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง

  กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุม และเฝ้าระวังสูง 49 จังหวัด เน้นการตรวจคัดกรองใน 2 ประเด็น คือ

 • ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง และสอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน

    สำหรับแนวปฏิบัติผู้ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถปฏิบัติ ดังนี้

 1. ผู้ประสงค์ จะเดินทางทั่วไปให้แสดง “เอกสารรับรองความจำเป็น” โดยยื่นคำขอต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หรือข้าราชการที่นายอำเภอมอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 2. ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์และการดำรงชีวิตของประชาชน และสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก ผู้ปฏิบัติงานในกิจการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณูปโภค ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การศึกษา การขนส่งประชาชน/บุคคลไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” โดยยื่นคำขอต่อผู้ประกอบการ นายจ้าง บริษัท หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี
 3. บุคคลที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” ซึ่งออกโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่บุคคลได้ไปติดต่อราชการ ทั้งนี้ ในกรณีบุคคลซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน หากมีความล่าช้าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง ให้มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน

     อย่างไรก็ตามเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการขอหนังสือรับรอง คือบัตรประชาชน หรือบัตรที่หน่วยราชการออกให้ สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ

รายชื่อ จังหวัด แบ่งตามพื้นที่ ควบคุม

ขอหนังสือเดินทางข้ามจังหวัด รายชื่อ จังหวัด แบ่งตามพื้นที่ ควบคุม
ขอหนังสือเดินทางข้ามจังหวัด 2 รายชื่อ จังหวัด แบ่งตามพื้นที่ ควบคุม

ติดตามข่าว โควิด-19 สถานการณ์ อาการ จำนวนผู้ป่วยล่าสุในประเทศไทยวันนี้ สถานการณ์ต่างประเทศ อัพเดตล่าสุด ข้อมูลจากสาธารณสุข แถลงการณ์ มาตรการรัฐบาลล่าสุด รายละเอียดสถานการณ์ โควิดวันนี้