แรงงานต่างด้าว

รมว.สุชาติ ลดเงินสมทบช่วยผู้ประกันตนจากผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ พร้อม ผลักดันแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

รมว.สุชาติ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกันตน กำหนดมาตรการเยียวยาให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาล เพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้าง และผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ให้มากที่สุด พร้อมประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และมีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่ระบาดมากขึ้น จนรัฐบาลได้มีคำสั่งปิดสถานประกอบกิจการหลายประเภทส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบกิจการที่ถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราว กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ออก “กฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

พ.ศ. 2563” ส่งผลให้มีการปรับลดเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือร้อยละ 3 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ลดลงเหลือ 278 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564) เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้าง และผู้ประกันตน

โดยนายจ้างและผู้ประกันตนยังสามารถชำระเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่ ทั้งนี้ นายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ สามารถดำเนินการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด – 19 ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

          นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง และมีการหลบหนี เนื่องจากเกรงกลัวความผิด จึงควรมีการกำหนดมาตรการตรวจสอบ คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ สามารถดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน และจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2564